Plastové okná a dvere


Vetranie

V minulosti boli okná zhotovené tak netesne, že stále dochádzalo k prirodzenej výmene vzduchu a tým
aj k znižovaniu vlhkosti vzduchu v miestnosti, čím vznikalo na obývanie príjemné prostredie. Pri starých
oknách vznikala táto výmena vzduchu prostredníctvom netesností a medzier v okennej konštrukcii.
Za účelom zníženia nákladov na kúrenie, odstránenia prievanu a odizolovania vonkajšieho hluku, boli
skonštruované okná, ktoré zodpovedajú novým požiadavkam. Pod!a nariadení zaoberajúcich sa
tepelnou izoláciou platí: "Zvyšné škáry v teplo prenášajúcich okolitých povrchoch musia by" trvalo
vzduchotesné zodpovedajúco súčasným technologickým možnostiam"; týmto je škárová priepustnosť
obmedzená nariadeniami.
Charakteristikou pre priepustnosť škár okna je koeficient škárovej priepustnosi, hodnota a (DIN 18 055).
Moderné okná disponujú a-hodnotou menšou ako 1,0.
Samotné okná, ako aj ich prepojenie s telesom stavby je také tesné, že neprichádza k žiadnej
prirodzenej výmene vzduchu. Nedostatočné vetranie spôsobuje nepríjemný pocit z miestnosti. Vysoká
vlhkosť vzduchu, ktorá nie je včas odvetraná môže spôsobiť poškodenie stavby.
  • Pri varení vzniká ve!a pary
  • Pri horúcom kúpeli sa parí celkom viditeľne
  • Už aj pri dýchaní vzniká para
  • Človek priemerne "vyparí" každú noc skoro 1 liter!
Z tohoto vyplývajúcemu prevlhčeniu (tvorba plesní) a jeho nepríjemným následkom je možné celkom
ľahko zabrániť.

Úloha vetrania týmto spočíva v zaistení pohodlia a zabránení tvorby nebezpečných vplyvov na
človeka a stavbu.
Vysoká tesnosť  okien vyžaduje cielené a účelné vetranie. Ináč bude výmena vzduchu v miestnosti
počas vykurovacieho obdobia spojená s tepelnými a tým aj energetickými stratami. Tieto straty budú
výraznejšie tým, čím je lepšia izolácia vonkajších plôch budovy.
Diferencovaným a účelným plánovaním vetrania by malo byť dosiahnuté, aby tepelné straty
spôsobené vetraním boli podľa možnosti  čo najnižšie.
Ako technické riešenie sa ponúka priemyselné dózické vetranie sa bez spätného získavania tepla,
ktoré môže by  integrované do okna. Pri prístrojoch so spätným získavaním tepla, je toto možné podľa
tepelného zákona zohľadni  v doklade o teplotnej spotrebe.
Podľa súčasných technických poznatkov je odporúčané pre úsporu energie vetrať  nasledovne:
- ráno vyvetrať na 10 až 15 min všetky miestnosti (predovšetkým spálňu)
- v priebehu dňa vetrať tri až štyri razy (podľa množstva vlhkosti)
- okná nevyklápať, ale otvárať doširoka; toto nárazové vetranie zaručuje intenzívnu výmenu vzduchu za najkratší  čas
- počas vetrania vypnúť kúrenie
- teplotu v miestnosti nenechať klesnúť pod +15°C, aby mohol vzduch v miestnosti nabrať dostatok vlhkosti
Ten, kto sa stará o potrebnú výmenu vzduchu, môže prostredníctvom moderných okien dosiahnuť
úspory pri kúrení a zároveň aj zdravé prostredie v miestnosti. Rýchle a efektívne je krížové vetranie pri
otvorení protiľahlých okien, pretože občas otvorenie jedného okna nestačí.
Preto odporúčame:
- energeticky úsporne vetrať (pozri vyššie)
- odstrániť prekážky prúdenia vzduchu: nábytok postaviť pár centimetrov od steny; závesy nevešať pred radiátor, mali by siahať iba po parapet
- zatvárať dvere do menej vykurovaných miestností
-  častejšie vetrať pri tvorbe nadbytočnej vlhkosti pri varení, kúpaní, sprchovaní atď., toto platí v neposlednom rade aj pre spálňu
- v zime radšej okno otvoriť viac krát na kratší  čas, ako ho mať dlhodobo vyklopené.Týmto sa ušetrí veľa energie.
- vlhký vzduch odvádzať von, nikdy nie do ďalších miestností
- kúrenie a pravidelné vetranie je predpokladom pre zdravé prostredie v miestnosti.

Zarosené okno je najlepším znakom, že treba vyvetrať.
Suchý a okysličený vzduch sa ohreje skôr, vykurovanie pracuje lepšie a Vy máte doma pohodlie a teplo.